TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ
„ POD DĘBEM”
W NAKLE NAD NOTECIĄ       

STRONA GŁÓWNA

HISTORIA

WTZ

AKTUALNOŚCI

OSIĄGNIĘCIA

WSPÓŁPRACA

GALERIA ZDJĘĆ

DOFINANSOWANIE

KONTAKT

 

TPD dawniej.

 

                        Towarzystwo zostało utworzone w 1919 roku z inicjatywy Stefanii Sempołowskiej w Warszawie wówczas powstało Robotnicze Towarzystwo Dzieci, które podjęło się prowadzenia zakładów wychowawczo- opiekuńczych, ognisk i poradni, a w mniejszych miastach klubów niedzielnych.
                        Sytuacja dzieci zarówno wtedy jaki i po drugiej wojnie światowej była podobna i niezwykle ciężka:
- dużo było sierot i półsierot, biednych często bezdomnych; od 1945 roku obie organizacje zjednoczyły się i przyjęły nazwę Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.
                        Nazwa ta trafnie określa charakter organizacji, a także odpowiada treści hasła „ wszystkie dzieci nasze są”.

 

            TPD dziś.

 

                        Obecnie TPD stara się pomagać dzieciom z rodzin niezamożnych, dotkniętych patologią, dzieciom chorym i niepełnosprawnym.
                        Do stycznia 1990 roku TPD było jednostką budżetową teraz pozostała jedynie hojność sponsorów, gdyż wg Statusu TPD- jest samorządnym, społecznym stowarzyszeniem pozarządowym:
- jest rzecznikiem dziecka, wspiera jego wielostronny rozwój przez działalność opiekuńczą, wychowawczą, oświatową, prozdrowotną i profilaktyczną,
- Towarzystwo ma osobowość prawną,
- terenem działania TPD jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej,
- siedzibą władz naczelnych jest Warszawa.
                        TPD- stanowiące organizację ludzi dobrej woli, zaangażowanych w pomoc dziecku i rodzinie jest ważnym ogniwem społecznym w systemie wychowawczym TPD jest masową organizacją społeczną zrzeszając ponad milion członków podejmujących różnorodne inicjatywy działania na rzecz wszystkich dzieci, szczególnie zaś dzieci potrzebujących wsparcia i pomocy.
Są to głównie dzieci:
- z rodzin niewydolnych pod względem opiekuńczym i wychowawczym- znajduję się w trudnych sytuacjach materialnych,
- dzieci z odchyleniami od normy rozwoju „ sprawne inaczej”,
- dzieci osierocone,
- dzieci wymagające wsparcia, pomocy i opieki na skutek nagłych wydarzeń losowych w rodzinie.
                        W skład Zarządu Oddziału Powiatowego wchodzą :
- Koło Pomocy Dzieciom- powstało 17. 12. 1997r., a przewodniczącą jest pani Izabela Dyks.
- Warsztat Terapii Zajęciowej- powstał 01. 12. 2003r., a kierownikiem jest pani Izabela Dyks.
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci: - prezes: pani Mariola Piasecka,
                                                       - w-c. prezes: pani Wiesława Dobecka,
                                                       - skarbnik: pani Krystyna Paleczna
                                                       - sekretarz: pani Gabriela Orzechowska
                                                       - członek: pani Barbara Najderek.